ЦКБ Прайвит

ЦКБ Прайвит е договорен фонд с решение № 290 – ДФ/30.04.2020 г. на Комисията за финансов надзор.

Подходящ е за инвеститори, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемането на умерен до висок риск. Обект на инвестиции са предимно акции, търгувани на регулирани пазари в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доход. Фондът може да инвестира и в други акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксиран доход, инструменти на паричния пазар, съобразно действащото законодателство и предвидените в Правилата на фонда ограничения.

Инвестиционната стратегия на Договорния Фонд предвижда реализирането на текущи доходи под формата на дивиденти от включените в портфейла му финансови инструменти. Планира се полученият от Фонда доход от дивиденти съгласно предходното изречение да бъде разпределян в полза на притежателите на дялове във Фонда, след удържане на разходите и по реда и при условията, предвидени в Правилата на фонда.

Основните инвестиционни цели на Договорния Фонд са:
• разпределяне на доход пропорционално на притежаваните от инвеститорите дялове във Фонда (посредством преразпределение на получените дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда), при условия и по ред предвидени в Правилата на фонда.
• запазване и по възможност, нарастване, на реалната стойност на инвестициите във времето, с цел нарастване стойността на един дял.
За постигане на основните си инвестиционни цели Фондът може да прилага подходящи стратегии за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати.

Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Одитор: „Грант Торнтон” ООД с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Марий Апостолов

Банка Депозитар : „Тексим банк” АД

  • Документи
  • Портфейл
  • Цена дял
  • Такси
  • Отчети

Моля, прегледайте Проспекта и Основния информационен документ на всеки от Фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, преди вземането на окончателно инвестиционно решение. Проспектът за публично предлагане на дялове на ЦКБ Прайвит съдържа цялата информация за Договорния Фонд, необходима за вземане на решение за инвестиране в издадените от Фонда дялове, включително пълна информация за рисковете, свързани с Фонда, както и друга по-подробна информация за неговата дейност. Основният информационен документ съдържа в резюме най-важната информация за Договорния Фонд, представена по лесно разбираем начин за непрофесионалния инвеститор.

При придобиване на дялове на фонд инвеститорите следва да имат предвид, че стойността им и доходът от тях може да се понижат или повишат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят целия или част от размера на вложените средства. Инвестициите в дялове на фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди. Фондовете, активно управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, не се управляват въз основа на референтен индекс.