ЦКБ Прайвит

ЦКБ Прайвит е договорен фонд с решение № 290 – ДФ/30.04.2020 г. на Комисията за финансов надзор.

Подходящ е за инвеститори, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемането на умерен до висок риск. Обект на инвестиции са предимно акции, търгувани на регулирани пазари в чужбина, които се очаква да разпределят редовно дивидент, както и в дялове на други колективни инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, лицензирани и извършващи дейност в чужбина, и разпределящи дивидент/доход. Фондът може да инвестира и в други акции, дългови ценни книжа, инструменти с фиксиран доход, инструменти на паричния пазар, съобразно действащото законодателство и предвидените в Правилата на фонда ограничения.

Инвестиционната стратегия на Договорния Фонд предвижда реализирането на текущи доходи под формата на дивиденти от включените в портфейла му финансови инструменти. Планира се полученият от Фонда доход от дивиденти съгласно предходното изречение да бъде разпределян в полза на притежателите на дялове във Фонда, след удържане на разходите и по реда и при условията, предвидени в Правилата на фонда.

Основните инвестиционни цели на Договорния Фонд са:
• разпределяне на доход пропорционално на притежаваните от инвеститорите дялове във Фонда (посредством преразпределение на получените дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда), при условия и по ред предвидени в Правилата на фонда.
• запазване и по възможност, нарастване, на реалната стойност на инвестициите във времето, с цел нарастване стойността на един дял.
За постигане на основните си инвестиционни цели Фондът може да прилага подходящи стратегии за предпазване от пазарен, валутен и други рискове (“хеджиране”): сделки с опции, фючърси, суапове и други деривати.

Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Одитор: „Грант Торнтон” ООД с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Марий Апостолов

Банка Депозитар : „Тексим банк” АД

  • Документи
  • Портфейл
  • Цена дял
  • Такси
  • Отчети

Проспектът за публично предлагане на дялове на ЦКБ Прайвит съдържа цялата информация за Договорния Фонд, необходима за вземане на решение за инвестиране в издадените от Фонда дялове, включително основните рискове, свързани с Фонда и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта, преди да инвестират в дялове на Договорния Фонд. Към Проспекта за публично предлагане на дялове е приложен Документ с ключова информация за инвеститорите, който съдържа в резюме най-важната информация за Договорния Фонд, представена по лесно разбираем начин за непрофесионалния инвеститор.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.