Стратегия и цели

ЦКБ Асетс Мениджмънт е едно от водещите управляващи дружества в България, чийто инвестиционни продукти са резултат от работата на екип със солиден опит на финансовите пазари. Към 31.12.2021 г. активите под управление на дружеството са на стойност 68,890 млн. лева, поради което в класацията на управляващите дружества, членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), e с пазарен дял от 2,69%.

Нашата мисия и  визия  е дружеството да продължи да се развива и утвърждава като гарант за повишаване на доверието към  финансовия сектор посредством осъществяване на политика в съответствие с най-добрите практики и световни стандарти в тази сферa.

основни цели

Основни цели

– Запазване и ръст на инвестициите в дялове на фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, реализирайки максимална доходност при риск, съобразен с профила на фонда;

– Осигуряване ликвидност на вложенията – гарантирано обратно изкупуване, като получавате реализираната за периода доходност, без да сте обвързани с конкретени срокове на инвестицията;

– Увеличаване темповете на разтеж на активите под управление чрез повишаване на общата информираност на обществото за финансовите продукти и услуги.