Документи на УД ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД


Ред за разглеждане на жалби от инвеститори в договорния фонд :

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД информира инвеститорите в договорния фонд, че подаване на жалби от тях може да се направи писмено в офиса на ЦКБ АД, в който инвеститорът е подал своя договор-поръчка за покупка или обратно изкупуване на дялове на фонда. Клиентите на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД по предоставяните от него допълнителни услуги по чл. 86, ал. 2 ЗДКИСДПКИ подават жалби директно до УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД на адреса му на управление.

Отдел “Продажби, отношения с клиентите и маркетинг” на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД, завежда в специален дневник постъпилите жалби на инвеститорите в управляваните колективни инвестиционни схеми, който съдържа данни за :

а. датата на получаване и уникалния номер на жалбата;

б. името/наименованието и идентификационния номер на лицето (ЕГН/ЕИК), подало жалбата;

в. името на служителя, отговорен за разглеждането на жалбата;

г. мерките, предприети във връзка с жалбата;

д. датата, на която е изпратен отговор на жалбата, и способ за изпращането му;

е. броя осъществени контакти във връзка с подадената жалба;

ж. кратко съдържание на жалбата, обхващащо най-малко вида услуга, оплакване или искане на жалбоподателя и способ на постъпване;

з. способ за комуникация с жалбоподателя, чрез който може текущо да получава информация за хода на разглеждане на жалбата.

и. съответстващ номер на съхраняваните първични документи в архива на управляващото дружество, както и друга допълнителна информация;

й. име и подпис на лицето, вписало данните по б. „а“, „б“ и „и“;

к. име на лицето, вписало данните по б. „в“ – „з“.

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД изпраща отговор на жалбоподателя не по-късно от 10 работни дни от подаване на жалбата, а ако това не е възможно в рамките на този срок уведомяват жалбоподателя и КФН за причините за забавянето и посочва срок за приключване на проверката и изготвяне на отговор. В отговора до жалбоподателя задължително се включва информация за наличните възможности за действие във връзка с жалбата, включителноотносно възможността жалбоподателят да отнесе жалбата до структура за алтернативно решаване на спорове, както и че може да заведе граждански иск.

Отдел “Продажби, отношения с клиентите и маркетинг” на УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД в срок от 10 работни дни от края на всяко тримесечие, в което има постъпила жалба изготвя нормативно определента информация и я изпраща на Комисия за финансов надзор.

В интерес на инвеститорите е преди подаване на договор-поръчка да се запознаят с Политиката на ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД за разглеждане на жалби подадени от инвеститорите в управляваните от дружеството колективни инвестиционни схеми, която може да бъде предоставена във всеки офис на “Централна Кооперативна Банка” АД, където се записват дялове на фонда, както и достъпна на Интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg.

УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД информира инвеститорите в управлявани от него колективни инвестиционни схеми и лицата, на които предоставя услуги, че при несъгласие с предоставените разяснения и отговор на жалбата, те могат да се обърнат към компетентните държавни органи, както и към:

Комисия за финансов надзор – адрес: гр. София 1000, Ул. „Будапеща” №16, централа: +3592 94 04 999, електронна поща: delovodstvo@fsc.bg

Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на дейностите и услугите по ЗПФИ и на дейностите и услугите по чл.86, ал.1 и 2 от ЗДКИС и на други предприятия за колективно инвестиране, включително и при предоставяне на финансови услуги от разстояние в тези сектори към Комисията за защита на потребителите на адрес: Гр. София, п.к. 1000, пл. Славейков №4А, , телефон: + 359 2 933 05 90; електронна поща: adr.finmarkets@kzp.bg; интернет страница: www.kzp.bg

Обща помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София, на адрес: гр. София, п.к. 1000, пл. Славейков №4А, , телефон: + 359 2 933 05 17; електронна поща: adr.sofia@kzp.bg; интернет страница: www.kzp.bg.

Медиатор, вписан в единният регистър на медиаторите за извънсъдебно разглеждане на спорове по Закона за медиацията: адрес – ул. Аксаков № 5, тел. 02 / 92 37 345 интернет страница: www.justice.government.bg.„