Контакти

  • ЦКБ Асетс Мениджмънт – ЕАД
  • адрес: 1086, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87
  • e-mail: office@ccbam.bg
  • телефони: 02/923 47 12
Длъжностно лице по защита на лични данни
  • Веселин Георгиев Тодичков
  • адрес: 1086, гр. София, бул. “Цариградско шосе” №87
  • е-mail: todichkov@ccbam.bg
  • телефон: 02/923 47 12
Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“ се предлага в офиса на „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87.
Договорните фондове „ЦКБ Гарант“, „ЦКБ Актив“ и „ЦКБ Лидер“ се предлагат в офисите на Централна Кооперативна Банка АД, посочени в проспекта на съответния фонд.