ЦКБ Актив

ЦКБ Актив е договорен фонд с решение № 638-ДФ/09.05.2007 г. на Комисията за финансов надзор.

Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си при поемането на умерен риск. Инвестиционната политика на фонда предвижда реализиране на капиталови печалби от акции, приходи от дивиденти, както и текущи доходи от дългови ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други финансови инструменти. Набраните средства могат да се инвестират и на регулирани пазари в страната и други държави. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Към 31.12.2019 г. ЦКБ Актив е един от най-големите фондове по активи под управление спрямо договорните фондове с балансирана инвестиционна стратегия, управлявани от дружества, които са членове на БАУД.

Одитор: „Грант Торнтон” ООД с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Марий Апостолов

Банка Депозитар : „Тексим банк” АД

  • Документи
  • Портфейл
  • Цена дял
  • Такси
  • Отчети

Проспектът за публично предлагане на дялове на ЦКБ Актив съдържа цялата информация за Договорния Фонд, необходима за вземане на решение за инвестиране в издадените от Фонда дялове, включително основните рискове, свързани с Фонда и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта, преди да инвестират в дялове на Договорния Фонд. Към Проспекта за публично предлагане на дялове е приложен Документ с ключова информация за инвеститорите, който съдържа в резюме най-важната информация за Договорния Фонд, представена по лесно разбираем начин за непрофесионалния инвеститор.

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.