ЦКБ Лидер

ЦКБ Лидер е договорен фонд с решение № 637 – ДФ/09.05.2007 г. на Комисията за финансов надзор.

Подходящ е за инвеститори, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемането на умерен до висок риск. Обект на инвестиции са предимно акции, приети за търговия на регулирани пазари в страната и други държави. Фондът може да инвестира и в дългови финансови инструменти и инструменти на паричния пазар най-вече с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. За постигане на инвестиционните цели и реализиране на максималния възможен доход  се прилага стратегия за активно управление на портфейла на фонда. Фондът е разделен на дялове, които постоянно се предлагат за продажба на инвеститорите и изкупуват обратно по тяхно желание.

Към 31.12.2019г. ЦКБ Лидер е в Топ 10 по активи под управление спрямо договорните фондове с високорискова инвестиционна стратегия, управлявани от дружества, които са членове на БАУД.

Одитор: „Грант Торнтон” ООД с лиценз № 0321/1999 г., чрез регистрирания одитор Марий Апостолов

Банка Депозитар: „Тексим банк” АД

  • Документи
  • Портфейл
  • Цена дял
  • Такси
  • Отчети

Проспект

Проспектът за публично предлагане на дялове на ЦКБ Лидер съдържа цялата информация за Договорния Фонд, необходима за вземане на решение за инвестиране в издадените от Фонда дялове, включително основните рискове, свързани с Фонда и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта, преди да инвестират в дялове на Договорния Фонд. Към Проспекта за публично предлагане на дялове е приложен Документ с ключова информация за инвеститорите, който съдържа в резюме най-важната информация за Договорния Фонд, представена по лесно разбираем начин за непрофесионалния инвеститор.

Инвеститори

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат, печалби не се гарантират, съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените средства. Инвестициите в дялове не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Бъдещите резултати от дейността на фондовете не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.