Какви са предимствата на Договорния Фонд?

Спестявате време и правите пари

Екип от професионалисти със задълбочени познания и опитуправляват парите ви с цел постигане на оптимална възможна доходност.

Данъчни облекчения

Доходите от инвестиции в договорни фондове са освободени от данък съгласно българското законодателство.

Разпределение на активите

Фондовете инвестират в голям брой акции, облигации и други финансови инструменти в различни сфери от икономиката и географски региони, което води до оптимизиране на риска.

Висока ликвидност на вложенията

По всяко време можете да получите паричния еквивалент на закупените от вас дялове чрез така нареченото обратно изкупуване на дялове от фонда.

Висока възвръщаемост

Възможно е да се постигне по-висок процент на печалба в сравнение с друг вид спестявания и да запазите финансите си от инфлацията.

Сигурност

Закупените дялове са директна ваша собственост, която видава възможност да осигурите средства за постигане на дългосрочните ви цели.

Прозрачност

Ежедневно публикуваме информация за стойността на дяловете на договорните фондовете в www.investor.bg, www.baud.bg и интернет страницата на ЦКБ Асетс Мениджмънт www.ccbam.bg. Така всеки ден знаете колко са станали парите ви.