Какво е Договорен Фонд?

 • Договорният фонд е колективна схема за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари. Клиентът предоставя определена сума като купува дялове на фонда, а фондът инвестира паричните средства в различни финансови инструменти. Всеки от инвеститорите притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума. По искане на притежателите на дялове фондът изкупува обратно своите дялове по цена, базирана на нетната стойност на активите.
 
 • Фондът не е юридическо лице. Неговата дейност, включително управлението на активите му, се осъществява от управляващо дружество, което е лицензирано и се контролира от Комисията за финансов надзор. Управляващото дружество е юридическо лице, което разполага с екип от професионалисти и действа в интерес на всички притежатели на дялове във фонда.
 • Нетният доход от инвестиране на активите на фонда се отразява в нарастване на нетната стойност на активите на фонда, а от там и върху стойността на дяловете от фонда. Доходите от сделки с дялове на фонда (реализираната капиталова печалба при обратното изкупуване на дяловете от Фонда) не се облагат. Тези доходи са необлагаеми за местните физически лица и за чуждестранните физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – членка на Европейското икономическо пространство. С тези доходи се намалява счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица, които подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. Следва да се има предвид, че при загуба от сделки с дялове, лицата, които подлежат на облагане по реда на ЗКПО, ще следва да увеличат счетоводния си финансов резултат с отрицателната разлика между продажната и придобивната цена на дяловете. Когато дяловете са придобити на различни цени и впоследствие се продава част от тях, като не може да бъде доказано кои от тях се продават, цената на придобиване на дяловете е средно претеглената цена, определена въз основа на цената на придобиване на държаните дялове към момента на продажбата.

Видове договорни фондове по правилата на FEFSI

(Европейската Федерация на Инвестиционните Фондове)

Фондовете се класифицират според пазарния риск (риск на съответния актив) както следва:

  • Фонд в акции (Equity)
  • Смесен (Mixed)
  • Фонд в облигации (Bond)
  • Фонд в акции (Equity)
  • Фонд на паричен пазар (Money market)

Фондовете се класифицират според географския риск (валутен риск) както следва:

  • На съответната страна
  • Страни от еврозоната
  • Европа (включително еврозоната)
  • Северна Америка
  • Азия и Тихоокеански регион
  • Други регион
  • Глобални (частично или изцяло инвестиращи извън гореизброените региони и/или инвестиращи в няколко отделни регио