Управляващо дружество ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е учредено на 22.11.2006 г. и притежава лиценз за управляващо дружество № 61-УД от 10.01.2019 г. за извършване на дейност като управляващо дружество по Решение на Комисията за финансов надзор № 42 – УД от 17.01.2007г. Дружеството има разрешение от КФН да организира и управлява три договорни фонда:

ЦКБ Лидер е договорен фонд с решение № 637 – ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи по висок доход за спестяванията си при поемане на умерен до висок риск.

ЦКБ Актив е договорен фонд с решение № 638-ДФ/09.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход и умерен растеж на спестяванията си при поемането на умерен риск.

ЦКБ Гарант е договорен фонд с решение № 715-ДФ/31.05.2007г. на КФН. Подходящ е за инвеститори, търсещи стабилен доход на спестяванията си при поемане на нисък риск.

Седалище и адрес на управление:

1113, гр. София, бул. Цариградско шосе № 87, ЕИК/БУЛСТАТ: 175225001, ИН по ДДС: BG175225001

Предметът на дейност на ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД включва:

Управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества, както и управление на индивидуални портфейли и предоставяне на инвестиционни консултации относно ценни книжа.

ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е една от водещите небанкови финансови институции в България.

Към 31.12.2018 г. активите под управление на дружеството са на стойност 56 154 480 лева, поради което е в Топ 10  в класацията на управляващите дружества, членове на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), с пазарен дял от 3,77%. ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД е член на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД), учредена на 30 ноември 2004 г. като първото сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове.

Собственик на капитала

Собственик на 100% от капитала на управляващото дружество е Централна Кооперативна Банка АД, която през четвъртото тримесечие на 2011 г. придоби 500 000 броя безналични, обикновени, поименни акции  с право на глас с номинална стойност от 1 лев всяка. Централна Кооперативна Банка АД е универсална търговска банка, която принадлежи към финансовата структура на ЦКБ Груп ЕАД. Тя, заедно с другите финансови дружества, предлага пълната гама от услуги в областта на финансовото посредничество като поставя акцент върху финансиране на малки и средни предприятия и индивидуалното банкиране на своите клиенти.  Централна Кооперативна Банка АД е публична компания. Вторична търговия с акции на ЦКБ АД се извършва на Българска фондова борса – София АД.

Този web site използва "бисквитки" (cookies)

Разбрах Научи повече