I. ЦЕЛ НА ПОЛИТИКАТА

Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни /наричан по-долу за краткост „Регламента”/, за “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, в качеството на администратор на лични данни, възникват определени задължения, вкл. да информира своите настоящи и бъдещи клиенти/контрагенти за категориите лични данни, които обработва, за целите и основанието за обработване, срокът на съхранение, възможно ли е данните да бъдат предоставяни на други получатели, трета държава или международна организация, относно правата на субекта на данни и др.

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение, както за клиентите/контрагентите ни, така и за “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, поради което за нас е важно нашите клиенти/контрагенти да разбират как и защо ние обработваме личните им данни.

II. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

“ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД /по-долу дружеството, администратора/ е управляващо дружество, по смисъла на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, притежаващо съответен лиценз, издаден от Комисия за финансов надзор.

Дружеството е регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175225001, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Слатина”, бул. “Цариградско шосе” № 87.

Дружеството се явява администратор на лични данни, и, като такъв, обработва данните, съблюдавайки принципите на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.

III. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Въпроси, отнасящи се до настоящата Политика или до упражняването на права от страна на Субект на обработвани от дружеството лични данни, може да бъдат отправяни и до Длъжностното лице по защита на данните на администратора –

Веселин Георгиев Тодичков, с което можете да се свържете на:
адрес: гр. София, район “Слатина”, бул. “Цариградско шосе” №87;
е-mail: todichkov@ccbam.bg
телефон: 02/9234712

 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (Субект на данни);

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по
един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Личните данни, които обработва “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, могат да бъдат определени, най-общо, в следните групи:

 1. данни относно физическата идентичност /имена, идентификационен номер /ЕГН, ЛНЧ/, сериен номер, дата на издаване и др. данни на документа за самоличност, месторождение, адрес, телефонен номер и др.;
 2. данни относно семейната идентичност /семейно положение, членове на семейството, родствени връзки и др./;
 3. данни относно образованието /образователна степен, специалност, допълнителна квалификация, звания и др./;
 4. данни относно трудовата дейност /професионална биография и др./;
 5. данни относно здравословното състояние /физическо и психическо здраве, предоставяни здравни услуги и др./;
 6. данни относно икономическата идентичност /имотно и финансово състояние, доходи и др./;
 7. данни относно гражданско-правния статус /съдимост, поставяне под запрещение и др./

„Администратор“: “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД е администратор на лични данни, съгласно Регламента. Дружеството обработва лични данни с цел изпълнение на преддоговорни и договорни задължения и изпълнение на задължения, които са му законово вменени от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари и др. закони и
подзаконови нормативни актове, при:

 1. осъществяване на дейност по предоставянето на продукти и услуги като управляващо дружество;
 2. сключване и изпълнение на договори за доставка на стоки и услуги от трети лица;
 3. подбор на персонал и управление на трудовите правоотношения със служителите и лицата, наети по договори за управление и контрол;
 4. други правоотношения;

Извън посоченото по-горе, дружеството има право да обработва лични данни и при наличието на изрично съгласие от Субекта на данните, напр. за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

В случай, че дружеството се явява Администратор, съвместно с друго лице, целите на обработване на лични данни се определят съвместно с това друго лице.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват лични данни, независимо дали е трета страна или не.

Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава – членка не се считат за „получатели“. Обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните, съобразно целите на обработване.

V. ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

“ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД /по-долу дружеството, администратора/, в качеството си на администратор на лични данни, при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, и отчетност, обработва лични данни на физически лица-клиенти, контрагенти, техни представители или свързани лица, получени от лично от субектите на данни и от трети лица.

VI. ОСНОВАНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО

“ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, ЕИК 175225001, обработва лични данни на основание чл. 6, параграф 1, буква а), буква б), буква в) и буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (в зависимост от категорията данни и конкретното правоотношение), а именно:

СЪГЛАСИЕ, съгласно чл.6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679
Когато е необходимо Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, дружеството ще извършва обработване само след получаване на Вашето съгласие за това. С оглед необходимостта дружеството да изпълнява задълженията и да упражнява
правата си по съответно правоотношение със свой клиент/контрагент, отказът да се даде съгласие би могло да доведе до невъзможност за предоставяне на съответният продукт или услуги от страна на дружеството. Когато обработването на личните Ви
данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласието важи занапред и не може да има обратно действие.

ДОГОВОР, съгласно чл.6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679
Дружеството обработва личните Ви данни, когато обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на лицето за сключване на договор. В случаите, когато предприемете стъпки за встъпване в договорни отношения с дружеството и/или сключите договор с него, е необходимо да предоставите информация, представляваща лични данни, за да може дружеството да предприеме стъпките за предоставяне на
желания от Вас продукт/услуга.
С оглед необходимостта дружеството да изпълнява задълженията и да упражнява правата си по съответно правоотношение със свой клиент/контрагент, отказът от предоставяне на лични данни от страна на конкретно лице води/би могло да доведе до невъзможност за възникване на съответното правоотношение между лицето и дружеството.

 • ЗАКОНОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, съгласно чл.6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/679
  Дружеството обработва личните Ви данни, когато обработването е необходимо за спазване законови задължения, чийто адресат се явява, в качеството на администратор, като:
 • идентифициране на клиенти на дружеството, както и за извършване на проверки на идентификация, съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • предоставяне на информация към държавни органи и институции като Комисия за финансов надзор, НОИ, НАП, съдилища, прокуратура, ДАНС и др., при спазване на съответните законови процедури;
 • изпълнение на запори върху парични вземания и друго имущество на клиенти/контрагенти, когато дружеството се явява трето задължено лице;

Такива задължения са предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма /ЗМФТ/, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, Закона за счетоводството, Закона за
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на финансови инструменти /ЗПФИ/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Гражданския процесуален кодекс /ГПК/,
останалата приложимо законодателство /национално и общностно право/, регламентиращо дейността на дружеството.

Доколкото “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД е задължено да изпълнява определени изисквания, регламентирани от закони или други нормативни актове, съответно, с оглед необходимостта дружеството да изпълнява задълженията и да упражнява правата си по съответно правоотношение със свой клиент/контрагент, отказът от предоставяне на лични данни от страна на конкретно лице води/би могло да доведе до невъзможност за възникване на съответното правоотношение между лицето и дружеството.

ЛЕГИТИМЕН ИНТЕРЕС, съгласно чл.6, параграф 1, буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679
Дружеството обработва личните Ви данни, в случаите когато се предоставят данни на трети страни, при изпълнение на законови или договорни задължения на администратора, или на друго валидно правно основание.

 

VII. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО

“ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД обработва личните Ви данни за следните цели:

 • сключване или изпълнението на сключен с дружеството договор;
 • необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/;
 • необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закона за пазарите на финансови
  инструменти за предотвратяване, установяване и управление на конфликти на интереси и други;
 • в случаите, касаещи сключване/изпълнение на договор за управление на портфейл или предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му за извършване на оценка за уместност и целесъобразност на предоставяните услуги;
 • необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съхраняване на счетоводна и търговска информация, както и всички други сведения и документи от
  значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски;
 • необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Закона за счетоводството по водене на счетоводна отчетност и съхраняване на счетоводната информация;
 • необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Гражданския процесуален кодекс и Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, във връзка с изпълнение на запори върху имущество на клиенти и контрагенти на дружеството.

В случай, че Ваши лични данни ще бъдат обработвани впоследствие с цел, различна от тази, за която са събрани/предоставени, преди това обработване “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД ще Ви предостави информация за тази друга цел и останалата необходима информация, съгласно закона.

 

VIII. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

При необходимост от изпълнение на нормативно задължение и/или на договорни задължения, в зависимост от естеството на конкретното правоотношение, е възможно “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД да предостави получени Ваши лични данни на трети лица–получатели/категории получатели: Комисия за финансов надзор, органи на МВР, Държавна агенция „Национална сигурност”, следствие, прокуратура, съд, частни и държавни съдебни изпълнители, публични изпълнители, одиторски  предприятия, външни правни и други консултанти, Национална агенция за приходите, КПКОНПИ, Икономическа полиция, Национална следствена служба, “Българска фондова борса – София” АД, „Централен депозитар” АД, други публични/надзорни
органи, агенции или други структури/лица.

 

IX. ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

“ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД ще спазва разпоредбите на Регламент ЕС
2016/679, в случай, че възникне необходимост от предаване на обработвани от
дружеството лични данни на трети държави или международни организации,
включително при евентуално последващо предаване на личните данни от третата
държава или международна организация на друга трета държава или организация.

 

X. СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

“ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД обработва и съхранява Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото законодателство. След изтичане на законово установените срокове, дружеството ще унищожи Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично установен срок за съхранение, ще бъдат унищожавани след постигане на целите, за които те са събрани и се обработват. По-конкретно, дружеството ще съхранява личните Ви данни, както следва:

 • В случай на сключен между Клиент/Контрагент и “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД договор, последното ще обработва личните Ви данни за срок, не по–кратък от такъв, установен в съответен нормативен акт, но не по-малко от 5 (пет) години след прекратяване на съответното правоотношение, възникнало на основание сключения между Клиента/Контрагента и дружеството договор.
 • Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват: 1. счетоводни регистри и финансови отчети – 10 (десет) години; 2. документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 (пет) години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани; 3. всички останалиносители – 5 (пет) години.
 • В случай, че между Клиента/Контрагента и “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, в срок до 12 (дванадесет) месеца от датата на получаване на лични данни, не бъде сключен договор, предоставените на дружеството в тази връзка лични данни ще бъдат унищожени/заличени от дружеството в срок до 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на получаването им.
 • В случай на изпълнение на наложен запор върху имущество на Клиент/Контрагент, дружеството ще съхранява запорните съобщения и документите в запорното досие, на хартиен и/или електронен носител, в срок не по-малко от 10 (десет) години след отмяната на запора.
 • В случай на получени запитвания (респективно отговори) от КФН, ДАНС, КПКОНПИ, Прокуратура, Съдилища, МВР, Национална следствена служба, вещи лица, съдебни изпълнители, публични изпълнители и други органи на НАП и др. органи и институции, дружеството ще съхранява хартиения и/или електронния носител на лични данни, в който е материализирано съответното запитване, в срок не по-малък от такъв, установен в съответен нормативен акт, но не по-малко от 10 (десет) години от отговора към запитващия орган и приключване на преписката, и не по-рано от приключване досъдебното, съдебното и друго производство, за нуждите на което е предоставена информацията.

Сроковете могат да бъдат удължени допълнително, например в случаите на досъдебни, съдебни и арбитражни производства, спиране/прекъсване на давностен срок, както и при изпълнение на законови разпоредби и изисквания на надзорни органи.

 

XI. ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

В качеството си на субект на лични данни, които и доколкото се обработват от “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, Вие имате съответно право:

 • да изискате от дружеството достъп до личните Ви данни;
 • да изискате от дружеството да бъдат коригирани личните Ви данни;
 • да изискате от дружеството личните Ви данни да бъдат изтрити, след изтичане на съответните срокове, посочени в настоящото уведомление;
 • да изискате от дружеството ограничаване на обработването на личните Ви данни след изтичане на сроковете, посочени в настоящото уведомление;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни от дружеството;
 • на преносимост на данните, когато това е технически осъществимо и при условие, че е постъпило съответно искане от Вас и избрания нов администратор;
 • да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на Ваши лични данни от дружеството, когато същото се осъществява на основание чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква
  а) от Регламент (ЕС) 2016/679.
 • на жалба до Комисия за защита на личните данни с адрес: гр.София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, тел. 02/91 53 518, е-mail: kzld@cpdp.bg

Всеки субект на данни може да упражни правата си, като подаде писмено искане/уведомление до “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД в свободен текст или по образец, съставляващи Приложение №И-1 и Приложение №И-2 към настоящата Политика.

Искане/уведомление може да бъде подадено:

 • на място, в офиса на “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД
 • по пощата, на адреса на управление на “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД или
 • по електронен път, на адрес: office@ccbam.bg, чрез електронна поща и електронно писмо, подписано в съответствие със Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Отговор на Вашето искане/уведомление, ще бъде изготвен своевременно и без неоснователно забавяне и изпратен/доставен на адреса или по начина, посочен от Вас. Приложение №И-1 и Приложение №И-2 са неразделна част от настоящата политика, същите са налични в офиса на “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, както и на www.ccbam.bg

XI. ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политиката за защита на личните данни и спазването на поверителност се приема от Съвета на директорите на “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД.
Изменения и допълнения в настоящата Политика се извършват с решение на Съвета на директорите на “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД.
Политиката, както и съобщения за изменения и допълнения в нея, се оповестява на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Политиката за защита на личните данни и спазването на поверителност се приема от Съвета на директорите на “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД на 25.05.2018г. и влиза в сила от същата дата.