Управителният съвет на БАУД избра председател за нов тригодишен мандат

ccbamPlaceholder

На свое заседание от 19.09.2017 г. Управителният съвет (УС) на Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) избра УД „ДСК Управление на активи“ АД, представлявано своя изпълнителен директор г-н Петко Кръстев, за Председател на УС на БАУД за нов тригодишен мандат.

Бяха определени комитети и комисии като помощни органи към Управителния съвет и бяха избрани техните ръководители, както следва:
1. Комитет по инвестициите – председател Димитър Тончев, УД „ДСК Управлеине на активи“ АД;
2. Правен комитет – председател Георги Малинов, УД „Елана Фонд Мениджмънт“ АД;
3. Комитет по финанси и счетоводство – председател Катина Пейчева, УД „ОББ Асет Мениджмънт“;
4. Комитет по маркетинг и реклама – председател Нели Петрова, УД „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД;
5. Комитет по международно сътрудничество – председател Даниел Ганев, УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД.

За председател на Комисията по етика беше избран Никола Янков, УД „Експат Асет Мениджмънт“ АД.

Източник: www.baud.bg

Обратно към Статии