ЦКБ Гарант в Топ 3 категория „Фондове в облигации“ на годишната класация за най-успешните договорни фондове в България на Investor.bg

В рамките на шестото издание на Investor Finance Forum, беше представена класация на договорните фондове в България, като за нея са използвани данни за 115 договорни фонда, управлявани от 28 управляващи дружества. Поради заложените критерии във финалното класиране участват договорните фондове, създадени преди 31.12.2013 г. Това са 99 фонда, които са разделени съгласно рисковия им профил в 7 категории.

Договорен фонд „ЦКБ Гарант“ на „ЦКБ Асетс Мениджмънт“ ЕАД се класира в Топ 3 в категорията „Фондове в облигации“ с 8625 точки. Негов конкурент беше „Елана Фонд Свободни пари“ на УД „ЕЛАНА Фонд Мениджмънт“, а победител в категорията е „ОББ Платинум облигации“ на „ОББ Асет Мениджмънт“ АД събирайки 9,775 точки в крайното класиране.
Годишната класация на договорните фондове в България е изготвена за фондове, управлявани от дружества, които са членове на БАУД. Основната причина за този генерален избор е фактът, че на страницата на БАУД се предоставя ежедневно унифицирана публична информация за НСА/дял (нетна стойност на активите на един дял) за всеки договорен фонд.

С цел по-обхватен характер на класацията през 2017 г. бяха поканени и други български управляващи дружества, които не са членове на БАУД, да предоставят данни за своите продукти. Съответно в класацията на договорните фондове в България през 2017 г. са включени колективни инвестиционни схеми (КИС), управлявани от 28 УД (24 дружества, които са членове на БАУД, и 4 дружества, които не членуват в асоциацията към 31.10.2017 г.).

Класацията се изготвя съгласно пет основни критерия:

Доходност от началото на годината (към 31.10.2017) – изборът на дата се предопределя от желанието да се използва представянето на договорните фондове към последния приключил календарен месец преди ежегодната Годишната Конференция на Компанията (ноември). Изчислява се като НСА/дял към 31.10.2017 г. се раздели на НСА/дял към 31.12.2016 г. (съответно последен работен ден на предходната година) по данни на БАУД и УД.

Стандартно отклонение за последната една година (към 31.10.2017), изчислено по методологията на БАУД – стандартното отклонение за изменението на НСА/дял на седмична база за последната една година. Стандартното отклонение е измерител на нивото риск. Отразява колебанието в нетната стойност на активите на един дял, респ. на доходността на един фонд за период от 1 година.

Анюализирана доходност през последните 3 календарни години (към 31.12.2016) – изчислява се на база стойностите на НСА/дял към 31.12.2016 г. (съответно последен работен ден на предходната година) и НСА/дял към 31.12.2013 г. (съответно последен работен ден на предходната година). Анюализирането представлява превръщане на стойност, изчислена за период по-голям от 1 г., в годишна стойност.

Коефициент на Шарп (към 31.12.2016), на база анюализирана доходност през последните 3 календарни години. За безрискова норма на възвращаемост за периода се използва средната стойност на индекса EONIA (ефективен лихвен процент по овърнайт депозити в евро). Индексът се изчислява и обявява ежедневно от Европейската централна банка и стойностите му се публикуват в интернет на адрес: http://www.euribor.org.

Стандартното отклонение за 3-годишния период се изчислява по същата методология като стандартното отклонение за последната една година към 31.10.2017 г. 3-гoдишнoтo cтaндapтнo oтĸлoнeниe e изчиcлeнo нa бaзa ceдмичнoтo измeнeниe нa cтoйнocттa нa един дял зa пepиoд oт 3 г. и aнюaлизиpaнo cлeд тoвa. Πo-виcoĸoтo cтaндapтнoтo oтĸлoнeниe пoĸaзвa пo-pиcĸoвo yпpaвлeниe нa фoндa. Коефициентът на Шарп измepвa нивoтo нa възвpaщaeмocт нa вcяĸa дoпълнитeлнa eдиницa пoeт pиcĸ. Πo-виcoĸитe cтoйнocти нa пoĸaзaтeля пoĸaзвaт, чe дoxoднocттa e пocтигнaтa пpи пo-ниcĸи нивa нa pиcĸ.Такса управление на ДФ към 31. 10. 2017 г. – използвани са публични данни от правила, ДКИ, Проспекти на ДФ и/или предоставени данни от участниците в класацията. Теглата на критериите са определени по същественост. Такса управление е избрана с цел да се покаже колко конкурентен е даден продукт на пазара. Не са използвани пълните разходи на ДФ, защото не разполагаме към момента с информация за всички участници в класацията. Теглото на такса управление в крайното класиране е 10%. Останалите четири критерия са оценени с еднакви тегла – 22.5%, за да се отрази както представянето от началото на годината, така и резултатите им през последните 3 календарни години. Общият сбор на всички тегла е 100%.

Във всяка категория фондовете получават точки на база своето представяне, като броят точки зависи от заетото място. Например – оценяваме 3 фонда. Първото място получава 3 т., второто – 2 т., а третото – 1 т. след това точките в категорията се претеглят с посочените по-горе тегла. Общият максимален резултат е равен на броя фондове, сравнявани в дадена категория. При равен резултат предимство получава фондът, който има по-висока доходност от началото на годината (към 31.10.2017).

Обратно към Новини