Шестмесечни финансови отчети към 30.06.2021 г. на Договорни фондове „ЦКБ Гарант“, „ЦКБ Актив“, „ЦКБ Лидер“ и „ЦКБ Прайвит“

Управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД Ви уведомява, че е представило на Комисията за финансов надзор шестмесечни финансови отчети към 30.06.2021 г. на управляваните от него договорни фондове. Заинтересованите лица могат да се запознаят с шестмесечните финансови отчети на ДФ „ЦКБ Гарант“, ДФ „ЦКБ Актив“, ДФ „ЦКБ Лидер“ и ДФ „ЦКБ Прайвит“ в раздел „Отчети” на всеки фонд на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg.

Обратно към Новини