СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, 

Във връзка с влизане в сила на 25.05.2018 г. на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Ви информираме, че сигурността и законосъобразното /правилното/ използване на личните Ви данни са от изключително значение както за Вас, така и за “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД. За нас е важно нашите клиенти да разбират как и защо ние обработваме личните им данни.

Определения:

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (Субект на данни);

Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Личните данни, могат да бъдат определени, най-общо, в следните групи:

1/ данни относно физическата идентичност /имена, идентификационен номер /ЕГН, ЛНЧ/, сериен номер, дата на издаване и др. данни на документа за самоличност, месторождение, адрес, телефонен номер и др.;

2/ данни относно семейната идентичност /семейно положение, членове на семейството, родствени връзки и др./;

3/ данни относно образованието /образователна степен, специалност, допълнителна квалификация, звания и др./;

4/ данни относно трудовата дейност /професионална биография и др./;

5/ данни относно здравословното състояние /физическо и психическо здраве, предоставяни здравни услуги и др./;

6/ данни относно икономическата идентичност /имотно и финансово състояние, доходи и др./;

7/ данни относно гражданско-правния статус /съдимост, поставяне под запрещение и др./

„Администратор“: “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД е администратор на лични данни, съгласно Регламента. Дружеството обработва лични данни с цел изпълнение на преддоговорни и договорни задължения и изпълнение на задължения, които са му законово вменени от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за мерките срещу изпирането на пари и др. закони и подзаконови нормативни актове, при:

1/ осъществяване на дейност по предоставянето на продукти и услуги като управляващо дружество;

2/ сключване и изпълнение на договори за доставка на стоки и услуги от трети лица;

3/ подбор на персонал и управление на трудовите правоотношения със служителите и лицата, наети по договори за управление и контрол;

4/ други правоотношения;

Извън посоченото по-горе, дружеството има право да обработва лични данни и при наличието на изрично съгласие от Субекта на данните, напр. за целите на директния маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.

В случай, че дружеството се явява Администратор, съвместно с друго лице, целите на обработване на лични данни се определят съвместно с това друго лице.

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват лични данни, независимо дали е трета страна или не.

Публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава – членка не се считат за „получатели“. Обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните, съобразно целите на обработване.

“ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД /по-долу дружеството, администратора/, ЕИК 175225001, Ви уведомява, че, в качеството си на администратор на лични данни, при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, и отчетност, обработва лични данни на физически лица – клиенти, контрагенти, техни представители или свързани лица, получени от тях и от трети лица , на основание чл. 6, параграф 1, буква а) буква б) буква в) и буква е) от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (в зависимост от категорията данни и конкретното правоотношение), а именно, във връзка със:

– сключване или изпълнението на сключен с “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД договор;

– необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/;

– необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране и Закона за пазарите на финансови инструменти за предотвратяване, установяване и управление на конфликти на интереси и други;

– в случаите, касаещи сключване/изпълнение на договор за управление на портфейл или предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти, необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му за извършване на оценка за уместност и целесъобразност на предоставяните услуги;

– необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съхраняване на счетоводна и търговска информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски;

– необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Закона за счетоводството по водене на счетоводна отчетност и съхраняване на счетоводната информация;

– необходимостта за спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Гражданския процесуален кодекс и Данъчно – осигурителния процесуален кодекс, във връзка с изпълнение на запори върху имущество на клиенти и контрагенти на дружеството.

С настоящото Ви уведомяваме че е възможно, при необходимост от изпълнение на нормативно задължение и/или във връзка с необходимост от изпълнение на договорни задължения, в зависимост от естеството на конкретното правоотношение, “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД да е предоставило/да предостави Ваши лични данни на трети лица–получатели/категории получатели: Комисия за финансов надзор, органи на МВР, Държавна агенция „Национална сигурност”, следствие, прокуратура, съд, частни и държавни съдебни изпълнители, публични изпълнители, одиторски предприятия, външни правни и други консултанти, Национална агенция за приходите, КПКОНПИ, Икономическа полиция, Национална следствена служба, “Българска фондова борса – София” АД, „Централен депозитар” АД, други публични/надзорни органи, агенции или други структури/лица.

С цел осигуряване на добросъвестно и прозрачно обработване на личните данни, и в съответствие с нормативните изисквания, Ви уведомяваме, също така, че:

 • В случай на сключен между Клиент и “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД договор, дружеството ще обработва личните Ви данни за срок, не по–кратък от такъв, установен в съответен нормативен акт, но не по-малко от 5 (пет) години след прекратяване на съответното правоотношение, възникнало на основание сключения между Клиента и дружеството договор.
 • Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват: 1. счетоводни регистри и финансови отчети – 10 (десет) години; 2. документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 (пет) години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани; 3. всички останали носители – 5 (пет) години.
 • В случай, че между лице, потенциален Клиент, и “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, в срок до 12 (дванадесет) месеца от датата на получаване на лични данни, не бъде сключен договор, предоставените на “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД Ваши лични данни ще бъдат унищожени/заличени от дружеството в срок до 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на получаването им.
 • В случай на изпълнение на наложен запор върху Ваше имущество, дружеството ще съхранява запорните съобщения и документите в запорното досие, на хартиен и електронен носител, в срок не по-малко от 10 (десет) години след отмяната на запора.
 • В случай на получени запитвания (респективно отговори) от КФН, ДАНС, КПКОНПИ, Прокуратура, Съдилища, МВР, Национална следствена служба, вещи лица, съдебни изпълнители, публични изпълнители и други органи на НАП и др. органи и институции, дружеството ще съхранява хартиения и електронния носител на лични данни, в който е материализирано съответното запитване, в срок не по-малък от такъв, установен в съответен нормативен акт, но не по-малко от 10 (десет) години от отговора към запитващия орган и приключване на преписката, и не по-рано от приключване досъдебното, съдебното и друго производство, за нуждите на което е предоставена информацията.

В качеството си на субект на лични данни, които и доколкото се обработват от “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, Вие имате съответно право:

 • да изискате от дружеството достъп до личните Ви данни;
 • да изискате от дружеството да бъдат коригирани личните Ви данни;
 • да изискате от дружеството личните Ви данни да бъдат изтрити, след изтичане на съответните срокове, посочени в настоящото уведомление;
 • да изискате от дружеството ограничаване на обработването на личните Ви данни след изтичане на сроковете, посочени в настоящото уведомление;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни от дружеството;
 • на преносимост на данните, когато това е технически осъществимо и при условие, че е постъпило съответно искане от Вас и избрания нов администратор;
 • да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на Ваши лични данни от дружеството, когато същото се осъществява на основание чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679.
 • на жалба до Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, тел. 02/91 53 518, е-mail: kzld@cpdp.bg
 • В качеството си на субект на лични данни, Вие можете да упражните правата си посочени по-горе, като подадете в офиса на “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД или по другите начини, посочени в Политиката за поверителност и защита на личните данни, прилагана от “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, писмено искане, съгласно Приложение №И-1, №И-2 или в свободна форма. Политиката за поверителност и защита на личните данни, както и Приложения №И-1 и №И-2 са налични в офиса на “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, както и на: www.ccbam.bg

Доколкото никое лице не е задължено да установява отношения с “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД, предоставянето на лични данни от страна на което и да е лице на “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД е доброволно.

Доколкото “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД е задължено да изпълнява определени нормативни изисквания, заложени в закони или други нормативни актове, съответно, с оглед необходимостта дружеството да изпълнява задълженията и да упражнява правата си по съответно правоотношение със свой клиент, отказът от предоставяне на лични данни от страна на конкретно лице води/би могло да доведе до невъзможност за възникване на съответното правоотношение между лицето и “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД.

Към настоящия момент “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД не извършва автоматизирано вземане на решения, както и не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване на лични данни, включващо профилиране за сключването или изпълнението на договор. В случай, че нашата практика бъде променена, ще Ви информираме за това.

В случай че Ваши лични данни ще бъдат обработвани впоследствие с цел, различна от тази, за която са събрани/предоставени, преди това обработване “ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД ще Ви предостави информация за тази друга цел и останалата необходима информация, съгласно закона.

Обратно към Новини