Решение за разпределяне на доход в полза на притежателите на дялове на договорен фонд „ЦКБ Прайвит“

На проведено заседание на Съвета на директорите на “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД в гр. София на 28.01.2021 г. е взето следното решение:В съответствие с основните инвестиционни цели и стратегия на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“, определени в чл.7 от Правилата на Фонда и по реда и при условията, предвидени в чл. 24 от тези Правила, пълния размер на получените от Фонда приходи от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране в периода от 01.06.2020 г. – до 31.12.2020 г., в общ /брутен/ размер на 2 739.09 (две хиляди седемстотин тридесет и девет лева и девет стотинки), съответно /брутен/ размер на един дял 0.00103813 лв., се разпределя в полза на притежателите на дялове след облагане с данък при източника в съответствие с приложимите нормативни разпоредби. Право да получат доход, пропорционално на дяловото им участие във Фонда, имат притежателите на дялове на Фонда, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива в деня на вземане на настоящото решение 28.01.2021 г.“

Управляващото Дружество е длъжно да осигури изплащането за сметка на Фонда на определения от Съвета на Директорите доход не по-късно от 7 работни дни от приемането на решението.

Обратно към Новини