Решение за разпределяне на доход в полза на притежателите на дялове на договорен фонд „ЦКБ Прайвит“

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

На проведено заседание на Съвета на директорите на ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД в гр. София на 25.01.2024 г. е взето следното решение:

В съответствие с основните инвестиционни цели и стратегия на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“, определени в чл.7 от Правилата на Фонда и по реда и при условията, предвидени в чл. 24 от тези Правила, пълният размер на получените от Фонда приходи от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране в периода от 01.07.2023 г. – до 31.12.2023 г., в общ /брутен/ размер на 12 939.25 лв. (дванадесет хиляди деветстотин тридесет и девет лева и двадесет и пет стотинки), се разпределя в полза на притежателите на дялове след облагане с данък при източника в съответствие с приложимите нормативни разпоредби. Право да получат доход, пропорционално на дяловото им участие във Фонда, имат притежателите на дялове на Фонда, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива в деня на вземане на настоящото решение 25.01.2024 г.

Дата на плащане 01.02.2024 г.

Брутен дивидент на дял 0.00472161 лева.

Съобщението е публикувано и на страницата на „Инвестор.БГ” АД

Обратно към Новини