Решение за разпределяне на доход в полза на притежателите на дялове на договорен фонд „ЦКБ Прайвит“

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

На проведено заседание на Съвета на директорите на ЦКБ Асетс Мениджмънт – ЕАД в гр. София на 28.07.2022 г. е взето следното решение:

В съответствие с основните инвестиционни цели и стратегия на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“, определени в чл. 7 от Правилата на Фонда, и по реда и при условията, предвидени в чл. 24 от тези Правила, пълният размер на получените от Фонда приходи от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране в периода 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г., в общ (брутен) размер на 30 785.30 лв. (тридесет хиляди седемстотин осемдесет и пет лв. и 30 ст.) се разпределя в полза на притежателите на дялове, след облагане с данък при източника в съответствие с приложимите нормативни разпоредби.

Право да получат доход, пропорционално на дяловото им участие във Фонда, имат притежателите на дялове на Фонда, вписани в регистрите на Централен депозитар – АД, като такива, в деня на вземане на настоящото решение  28.07.2022 г.

Брутен дивидент на 1 (един) дял: 0.01134962 лв.

Дата на плащане: 01.08.2022 г.

Съобщението е публикувано и на страницата на „Инвестор.БГ” АД  www.investor.bg

 

Обратно към Новини