Решение за разпределяне на доход в полза на притежателите на дялове на договорен фонд „ЦКБ Прайвит“

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

На проведено заседание на Съвета на директорите на “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД в гр. София на 27.01.2022 г. е взето следното решение:

В съответствие с основните инвестиционни цели и стратегия на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“, определени в чл.7 от Правилата на Фонда, и по реда и при условията, предвидени в чл. 24 от тези Правила, пълният размер на получените от Фонда приходи от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране в периода от 01.07.2021 г. – до 31.12.2021 г., в общ /брутен/ размер на 7 207.09 (седем хиляди двеста и седем лева и девет стотинки), се разпределя в полза на притежателите на дялове след облагане с данък при източника в съответствие с приложимите нормативни разпоредби. Право да получат доход, пропорционално на дяловото им участие във Фонда, имат притежателите на дялове на Фонда, вписани в регистрите на Централния депозитар /„Централен депозитар“ АД/ като такива в деня на вземане на настоящото решение 27.01.2022 г. Дата на плащане 02.02.2022 г. Брутен дивидент на 1 /един/ дял – 0.00266131 лева.

Съобщението е публикувано на интернет страницата на Управляващото дружество – www.ccbam.bg и на страницата на www.investor.bg

 

Обратно към Новини