Решение за разпределяне на доход в полза на притежателите на дялове на договорен фонд „ЦКБ Прайвит“

На проведено заседание на Съвета на директорите на “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД в гр. София на 26.07.2021 г. е взето следното решение:

В съответствие с основните инвестиционни цели и стратегия на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“, определени в чл.7 от Правилата на Фонда и по реда и при условията, предвидени в чл. 24 от тези Правила, пълния размер на получените от Фонда приходи от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране в периода от 01.01.2021 г. – до 30.06.2021 г., в общ /брутен/ размер на 17 953.88 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин петдесет и три лева и осемдесет и осем стотинки), се разпределя в полза на притежателите на дялове след облагане с данък при източника в съответствие с приложимите нормативни разпоредби.

Право да получат доход, пропорционално на дяловото им участие във Фонда, имат притежателите на дялове на Фонда, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива в деня на вземане на настоящото решение 26.07.2021 г.

Дата на плащане 02.08.2021 г. Брутен дивидент на дял 0.00680459 лева.

Обратно към Новини