Разходите по обратно изкупуване на ДФ “ЦКБ Гарант” в размер на 0,5% от нетна стойност на активите на един дял

УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт”  ЕАД  ви  уведомява, че от 12.04.2017г. Разходите по обратно изкупуване на ДФ “ЦКБ Гарант” са в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто ) от  нетна стойност на активите на един дял. Инвеститорите не заплащат разходи при емитирането на дялове на ДФ „ЦКБ Гарант”. Инвеститорите заплащат годишно възнаграждение на управляващото дружество  в размер до 0,25% от средната годишна нетна стойност на активите на ДФ „ЦКБ Гарант”.

ЦКБ Гарант е колективна инвестиционна схема от отворен тип с рисков профил фонд в облигации. По правило инвеститорите могат всеки работен ден да закупят или да заявят обратно изкупуване на дялове на фонда като подадат договор-поръчка в офисите на Централна Кооперативна Банка АД, посочени в Приложение № 1 към Проспекта на фонда , в рамките на работното време на конкретния офис.

Инвеститорът може да отмени подадената поръчка за покупка на дялове от фонда най-късно до 16:00 ч. в деня на подаването й. Инвеститорът може да отмени поръчка за покупка на дялове, подадена след 16:00 ч., до 16:00 часа на следващия работен ден.

Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове, подадени до 16.00 часа, се изпълняват съответно по емисионна стойност или по цена на обратно изкупуване, определена за деня, следващ датата на подаване на поръчката. Поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове, подадени след 16.00 часа, се изпълняват съответно по емисионна стойност или по цена на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е подадена поръчката.

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се публикуват след 11.30ч. ежедневно на :

  • интернет страницата на управляващото дружество  www.ccbam.bg
  • интернет страницата на Българска Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД) www.baud.bg
  • интернет страницата на Инвестор.БГ АД www.investor.bg

Проспектът и документът с ключова информация за инвеститорите на всеки от фондовете, управлявани от ЦКБ Асетс Мениджмънт, са достъпни на интернет страницата на дружеството.

Обратно към Новини