Актуализирани правила на ДФ “ЦКБ Гарант”

Уведомяваме ви, че във връзка с  изменения в разходите по обратно изкупуване на ДФ “ЦКБ Гарант” в размер на 0,5% (нула цяло и пет на сто ) от  нетна стойност на активите на един дял управляващо дружество “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД е приело актуализирани Правилата по чл.13, ал.2 от ЗДКИСДПКИ и Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетна стойност на активите на ДФ “ЦКБ Гарант” с протоколи на Съвета на директорите на УД “ЦКБ Асетс Мениджмънт” ЕАД от 27.03.2017г. и предствило на Комисията за финансов надзор. На основание чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗКФН и чл.13 ал.2 от ЗДКИСДПКИ Комисия за финансов надзор с Решения от 07.04.2017г.  одобри представeните актуализирани правилна на ДФ “ЦКБ Гарант”. Всички заинтересовани лица, могат да се запознаят с правилата на интернет страницата на дружеството www.ccbam.bg в раздел „Договорни фондове”, подстраница „ документи” на “ЦКБ Гарант”

Обратно към Новини