Решение за разпределяне на доход в полза на притежателите на дялове на договорен фонд „ЦКБ Прайвит“

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

На проведено заседание на Съвета на директорите на ЦКБ Асетс Мениджмънт ЕАД в гр. София на 21.07.2023 г. е взето следното решение: В съответствие с основните инвестиционни цели и стратегия на Договорен фонд „ЦКБ Прайвит“, определени в чл.7 от Правилата на Фонда и по реда и при условията, предвидени в чл. 24 от тези Правила, пълният размер на получените от Фонда приходи от дивиденти от акции, включени в портфейла на Фонда, както и от дивиденти или доходи, разпределяни по притежавани от Фонда дялове в други колективни инвестиционни схеми или други предприятия за колективно инвестиране в периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г., в общ /брутен/ размер на 39 543.30 лв. (тридесет и девет хиляди петстотин четиридесет и три лева и тридесет стотинки), се разпределя в полза на притежателите на дялове след облагане с данък при източника в съответствие с приложимите нормативни разпоредби. Право да получат доход, пропорционално на дяловото им участие във Фонда, имат притежателите на дялове на Фонда, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива в деня на вземане на настоящото решение – 21.07.2023 г.

Брутен дивидент на дял: 0.01457843 лв.

Дата на плащане: 01.08.2023 г.

Съобщението е публикувано и на страницата на „Инвестор.БГ” АД

Обратно към Новини