СТОЙНОСТИ НА 1 ДЯЛ НА ДОГОВОРЕН ФОНД за ЦКБ Прайвит за 16.04.2024

Дата: 16.04.2024
Цена за покупка на дял в лева: 1.0951
Цена за обратно изкупуване на дял в лева: 1.0896
Стандартно отклонение (риск): 6.64 %
Активи на фонда в лева: 3 024 599
Доходност за предходните 12 месеца: -

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Поръчки, подадени до 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за първия работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.
Поръчки, подадени след 16.00 часа, се изпълняват по емисионната стойност или цената на обратно изкупуване за втория работен ден, следващ деня, в който е направено писменото искане.

 

Разходите за емитиране възлизат на 0.00 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в емисионната стойност.
Разходите за обратно изкупуване възлизат на 0.50 % от нетната стойност на активите на един дял и са включени в стойността на обратно изкупуване.

Кумулативна НСАД за предходните 10 години на фонд ЦКБ Прайвит

Минималната стойност на дяловете, които един инвеститор може да закупи по една сделка, при първоначална инвестиция във Фонда, е 10 000.00 (десет хиляди) лева. Минимална стойност при последващо допълнително записване на дялове от същия инвеститор, не се предвижда.