Индивидуалната Ви разбивка по отношение на компонентите, формиращи общия Ви рисков профил, е показана в таблицата по-долу. Всеки компонент е оценен по скала от 0% до 100%, като 100% отговаря на най-агресивния рисков профил. За подробно тълкуване на резултатите може да се обърнете към нашия екип.

Анкета:  Колко рисков инвеститор сте?

Общ профил:

Logo
Инвестиционен хоризонт: КОНСЕРВАТИВЕН -44%
Logo
Възможност за поемане на риск: КОНСЕРВАТИВЕН -43%
Logo
Желание за поемане на риск: КОНСЕРВАТИВЕН -28%

Вие сте инвеститор, за който сигурността на вложенията е от първостепенно значение. Доходността на Вашия портфейл би била ниска и сравнително постоянна в сравнение с други портфейли. Вашият профил предполага инвестиции в инструменти с фиксиран доход , както и нискорискови взаимни фондове.

Вие сте инвеститор, който търси разумен баланс между текущ доход и растеж. С цел да предпазите спестяванията си от инфлацията и да имате известен потенциал за растеж, бихте поели умерен краткосрочен риск да имате отрицателна годишна доходност, което се случва веднъж на няколко години. Вашият профил предполага инвестиции в акции (до 50%), и в инструменти с фиксиран доход (до 50%), както и балансирани взаимни фондове.

Вие сте инвеститор, който търси дългосрочна капиталова печалба, но оставате предпазливи към поемането на прекомерни рискове. Вашият профил предполага инвестиции във високорискови взаимни фондове, акции на компании с постоянна дивидентна политика и инструменти с фиксирана доходност.

Вие сте инвеститор, който търси дългосрочна капиталова печалба и не се страхува от реализирането на загуби. Познанията Ви за пазара ви позволяват да посрещате без притеснение краткосрочните пазарни промени. Вашият профил предполага инвестиции в акции на растежа, както и високорискови взаимни фондове.